top of page

搽多啲精華等皮膚吸收多啲養份,係咪會快啲有進步?

Ys Recipes

讀畢需時 1 分鐘

5月 9

2

0


有讀者問我:搽多啲精華,等皮膚吸收多啲養份,係咪會快啲有進步?

「好品質、易吸收,用多啲份量,對皮膚係會更好」

我可以教你更好的方法同一個步驟做兩次!


搽完一朕仙氣水,吸到八成後再搽多一朕;然後4GF都係重覆搽兩次;108神仙泡到最後面霜就唔使兩次,目的係吸多啲營養水和濃縮原液養份!

你哋今晚都試下吖,聽朝起身會有另一番感受!


Ys Recipes

讀畢需時 1 分鐘

5月 9

2

0

bottom of page